Общи условия - Milan Academy Junior Camp - Bulgaria

Общи условия

Общи условия

Условия за използване на интернет сайта

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за ползване преди да използвате сайта на Сдружение „Доминант“, ЕИК: 177039112, с адрес: гр. София, бул. „Фритьоф Нансен“ №3, представлявано от Ивайло Йорданов Рачев (наричано по-долу за краткост „Доминант“) – www.majc.bg, www.milanacademyjuniorcamp.bg (наричани по-долу само „Сайтове“ или „Сайтовете"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Доминант, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтовете за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Доминант. Чрез достъпа до (зареждането на) Сайтовете, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтовете на Доминант.

. 1.Общи разпоредби

Потребителите получават правото да използват услугите на Сайтовете единствено за лични/нетърговски цели.

Доминант си запазва правото да променя настоящите условия по всяко време и по свое усмотрение, както и да преустанови предлагане на услуга от Сайтовете. Екипът на Доминант взима необходимите мерки, но не може да гарантира, че сайтовете ще бъдат непрекъснато достъпни и без технически проблеми.

2.Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 • „УСЛУГА/И“ на сайта включват: - Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
 • Създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
 • Получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.
 • "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което Доминант се намира в договорни или партньорски отношения.
 • „СЪДЪРЖАНИЕ“ е всякакво текстово, снимково и видео съдържание, което е публикувано на Сайтовете.

3.Употреба на Съдържанието

Доминант ви дава право да използвате съдържанието в Сайтовете за лична употреба, с нетърговски цели. Съдържанието в Сайтовете e собственост на Доминант и/или на неговите партньори и автори. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате това съдържание с търговска цел под каквато и да е форма.

Доминант прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки Сайтовете Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. Доминант не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в Сайтовете. Доминант не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата и личната интерпретация на съдържанието на Сайтовете.

4. Авторски права

Всички права на Сайтовете на Доминант са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

5. Лична информация и лични данни

Този тип информация се изисква за някои услуги при доброволна регистрация. Личната информация може да включва имейл адрес, пол, дата на раждане, интереси и подобни. Тази информация служи за контакт с Вас и ни позволява да поддържаме общността, както и да усъвършенстваме нашите Сайтове и да ги правим по-удобни и лесни за употреба. Доминант може да събира събраната информация за посещаемостта на Сайтовете, за да изготвя вътрешни статистики.
Събраната информация Не се използва за целите на директен маркетинг. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на Сайтовете, правилата за ползване на секция Коментари, новини от Сайтовете и покани за събития.
Тази информация не се споделя с никого извън Доминант и няма да се продава или дава под наем на когото и да било без Вашето лично съгласие. Ако споделяте публично лична информация – чрез коментарите си, чрез публикуване на съобщения и др., тази информация вероятно ще бъде видяна от други посетители и ние няма как да предотвратим по-нататъшното й използване.
Доминант предпирема организационни и технически мерки за сигурност срещу незаконно и неразрешено обработване, унищожаване, увреждане или случайна загуба на лични данни, каквито може да се изискват предвид обичайната практика, законовите изисквания и състоянието на техническо развитие.
Като субект на данни Вие имате право на достъп до събраната за Вас информация, както и да получите копие от нея. Имате право да поискате от Доминант да корегира и актуализира Вашите данни, да ограничи обработването им или да ги изтрие. Заявките се подават на имейл адрес office@milanacademyjuniorcamp.bg администраторът Доминант има ангажимента да го обработи без ненужно забавяне.

6. Услуги

Услугите предоставяни на Сайтовете включват, но не се ограничават до:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайтовете;
 • създаване на потребителски профили посредством регистрация;
 • получаване на информационен бюлетин по ел. поща, посочена от Потребителя;
 • публикуване на съдържание от Потребителя.
 • Доминант си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

7. Услуги

Услугите предоставяни на Сайтовете включват, но не се ограничават до:

 • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайтовете;
 • създаване на потребителски профили посредством регистрация;
 • получаване на информационен бюлетин по ел. поща, посочена от Потребителя;
 • публикуване на съдържание от Потребителя.
 • Доминант си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

8. Правомерно използване на Сайтовете

Потребителя на Сайтовете на Доминант се задължава да ги използва само за цели, които не нарушават настоящите Условия за ползване или с действащото българско законодателство. Потребителя се съгласява да не:

 • Да не ползва Сайтовете за каквато и да е форма на spam или flood;
 • Да не предприема каквито и да е действия, които могат да увредят, прекъснат или по друг начин пречат на нормалното функциониране на Сайтовете;
 • Да не предприема, каквито и да е действия, които могат да нанесат косвени или преки щети, или които заплашват, застрашават или ощетяват другите потребители на Сайтовете, партньорите, доставчиците или персонала на Доминант;
 • Да предприема действия, които водят до прекомерно натоварване на Сайтовете или обслужващия го персонал на Доминант;
 • Да не разпространява посредством Сайтовете, материали или съдържание, които нарушават правата на другите Потребители;
 • Да не разпространява посредством Сайтовете, съдържание, за което знае че е неточно, подвеждащо, обидно или противозаконно.
 • Доминант има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Ограничаване на отговорността

Доминант прави всичко възможно за да поддържа на Сайтовете си вярна и точна информация. Въпреки това не изключва възможността да възникват несъответствия, пропуски или технически повреди. Доминант не носи отговорност за последиците, в т.ч. вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя без гаранция от страна на Доминант за нейната пълна безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Доминант не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на полезността на информацията на Сайтовете.
Доминант не носи отговорност за информация в Сайтовете, която съдържа препратки /линкове/ към външно за Сайтовете съдържание.

10. Промени

Доминант си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 01.03.2019 г.